ไม่มีประกันไฟรัฐช่วยได้ไหม

ภัยพิบัติที่เกิดจากไฟไหม้ ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน จำนวนเงินการช่วยเหลือจาก ประกันอัคคีภัย สูงกว่าของรัฐมาก

          ปี 2561 นี้ เกิดเหตุไฟไหม้บ่อยครั้ง มีที่เหตุการณ์น่าหวาดกลัว อย่างเช่น ชุมชนซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน วอดไป 111 หลังคาเรือน อาคารพาณิชย์เยาวราช ซึ่งอยู่ในย่านชุมชน ไฟไหม้ที่จะจัดเป็นภัยพิบัติ เมื่อเกิดกับคนหมู่มาก จนเกินความสามารถที่ชุมชนจะรับมือ หรือจัดการเองได้ และไม่สามารถป้องกัน หรือแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

ไฟไหม้และจัดเป็นภัยพิบัติ ไม่ได้ทำ ประกันอัคคีภัย ขอความช่วยเหลือได้จากไหน

1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ขอความช่วยเหลือได้จาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

2. ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ขอความช่วยเหลือได้จาก องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อทำเอกสารส่งไปยังอำเภอ เพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะที่มีอำนาจสั่งให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด        ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รัฐช่วยเหลือได้มากน้อยเท่าไหร่

          ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กำหนดไว้ 2 กรณี

กรณีเจ้าของบ้านอาศัยเอง

1. หากเกิดไฟไหม้ เสียหายทั้งหลัง จะได้รับหลังละไม่เกิน 3.3 หมื่นบาท

2. กรณีเสียชีวิต ถ้าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ทำมาหาได้ เลี้ยงครอบครัว สมาชิกในบ้านต้องพึ่งพารายได้จากผู้เสียชีวิต จะได้รับการชดเชย 5 หมื่นบาท แต่ถ้าไม่ใช่ผู้ทำมาหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว จะได้รับ 2.5 หมื่นบาท ครอบคลุมชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของบ้าน

3. กรณีเสียหายบางส่วน จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซม ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท

4. ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงิน 3,000 บาท บาดเจ็บจนพิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติ ช่วยเหลือเบื้องต้น 1 หมื่นบาท

เอกสารที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือ


          เอกสารรับรองภัยพิบัติจากเขตหรืออำเภอ ซึ่งทันทีที่มีการแจ้งเหตุ ภัยพิบัติ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่ เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง

- ใบรับแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
- รูปถ่ายสภาพความเสียหาย
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- โฉนดที่ดิน

เวลาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ


          หากเอกสารของประชาชนพร้อม ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะนำเอกสารไปยังกรมบัญชีกลาง และวางฎีกา เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์

          สรุปว่า ในกรณีที่ไม่มีประกันภัย บ้านไฟไหม้ 1 หลัง จะไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ แต่ถ้าเสียหายในวงกว้าง ถ้าไม่มีผู้เสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 3.3 หมื่นบาท ถ้ามีผู้เสียชีวิตด้วย จะเพิ่มเป็น 5.8-8.3 หมื่นบาท

          ในกรณีไฟไหม้ชุมชน ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 111 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ้านให้เช่า และผู้อยู่อาศัยเป็นผู้เช่า มีผู้เช่าที่มีการทำประกันภัยทรัพย์สิน 15 หลังคาเรือนเท่านั้น ได้รับค่าสินไหมทดแทนรวม 2,049,395 บาท

          ขณะที่ผู้ไม่ได้ทำ ประกันภัย ทรัพย์สินไว้ 96 หลังคาเรือน จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรายละ 3,000 บาท รวม 2.88 แสนบาท และเจ้าของบ้านเช่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

          ภัยพิบัติที่เกิดจากไฟไหม้ ที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น ยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาชีพ สุขภาพ การศึกษา การก่อสร้าง การค้าการลงทุน การสื่อสาร และคนที่เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่นั้นก็ได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นกัน


          ถือเป็นอุทาหรณ์ให้ต้องทำการวางแผนการเงิน ด้วยการซื้อ ประกันอัคคีภัย เพื่อคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินของครอบครัว นอกเหนือจากช่วยระวังให้กันและกัน เพื่อความปลอดภัย